Large selection of products and fast shipping!

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Iconique

Versie 2020.01

 

Artikel 1 – Algemene bepalingen

De webshop www.iconique.be wordt uitgebaat door de BV Iconique, met zetel te 8900 Ieper, Dikkebusseweg 454, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0897.304.933 (hierna “Iconique”).

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“de Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Iconique geldt als een uitdrukkelijke aanvaarding van deze Voorwaarden dewelke zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door Iconique schriftelijk zijn aanvaard.

Iconique kan op elk ogenblik de Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat de Klant de Voorwaarden heeft aanvaard.

Indien één van deze bepalingen om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

 

Artikel 2 – Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3 – Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Iconique niet. Iconique is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Iconique is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld kledingmaten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen ons via **.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Iconique. Iconique kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4 – Online aankopen

De bestelprocedure in de webshop van Iconique verloopt als volgt:

 

De bestelling komt pas tot stand wanneer de Klant alle gegevens noodzakelijk voor de sluiting van de overeenkomst heeft ingevoerd, de Voorwaarden werden aanvaard en wanneer de betaling via de betaalmodule succesvol werd afgerond.

Aan het einde van deze procedure kan de Klant de bestelling afdrukken en/of opslaan. Een overzicht van de bestellingen is steeds terug te vinden via het persoonlijke account.

Eens de bestelling is voltooid ontvangt de Klant per e-mail een ontvangstbevestiging van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging betekent enkel dat de bestelling is aangekomen bij Iconique. De bestelling wordt pas door Iconique aanvaard door de levering. De bestelling zal worden geleverd na ontvangst van de betaling.

 

Artikel 5 – Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webshop worden geleverd in België, Frankrijk en Nederland.

De levering gebeurt door een derde partij.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de artikelen op het door de Klant opgegeven adres geleverd binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan Iconique.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant van zodra hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de artikelen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de artikelen te vervoeren en deze keuze niet door Iconique was geboden.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Iconique via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

OF

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.iconique.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal Iconique de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening  van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is.

 

De Klant moet de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Iconique heeft meegedeeld, terugzenden of aflevering in de winkel van Iconique, gevestigd te 8900 Ieper, Boterstraat 42. De Klant is op tijd als hij de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van de Klant.

 

Het is uitsluitend toegestaan de artikelen te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Iconique behoudt zich het recht voor om de retour van artikelen die hier niet aan voldoen te weigeren.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Iconique alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Iconique de artikelen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de artikelen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Iconique geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Iconique betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er in dat geval geen extra kosten in rekening worden gebracht.

 

 Artikel 7 – Garantie

Indien de geleverde artikelen niet conform zijn aan de geplaatste bestelling, geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar.

 

Om beroep te doen om de wettelijke garantie dient de Klant aan te tonen dat het geleverde artikel bij Iconique werd aangekocht. Elk gebrek in het artikel dient binnen de twee maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De Klant kan in geen geval aanspraak maken op de garantie voor normale slijtage van het artikel, in het geval van abnormaal gebruik, bij het niet naleven van de onderhoudsinstructies of bij beschadiging van het artikel door opzet of nalatigheid.

 

Artikel 8 – Privacy

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Iconique.

 

Artikel 9 – Klachten

Eventuele problemen of klachten kunnen gemeld worden bij Iconique via het telefoonnummer +32486867818, via e-mail of per post op het volgende adres 8900 Ieper, Boterstraat 42.

 

Artikel 10 – Diverse bepalingen

Het nalaten op gelijk welk moment door Iconique om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Het Belgische recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd in het geval van gerechtelijke geschillen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Lotte%20Helsen/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MSXLM03L/Modelformulier%20herroeping.pdf

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »